شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
استانداردها و مدارک  نام محتوا و دانلود

 

1- Reactor Safety Study ( WASH-1400 ) NUREG-75/014

 

2 - PRA Procedures Guide ( Vol. 1 ) NUREG/CR-2300

 

3 - PRA Procedures Guide ( Vol. 2 ) NUREG/CR-2300

 

4 - Reliability-Centered-Maintenance ( RCM ) Guid

 

5 - Fault Tree Handbook - NUREG-0492