پرتوهای ساطع شده از مواد رادیواکتیو، در صورت برخورد به موجودات زنده می تواند آثار آنی و ماندگار جبران ناپذیری ایجاد نماید. نیروگاه ها و راکتورهای هسته ای، سامانه های پرتودهی، مراکز صنعتی و پزشکی کار با پرتوها جز مراکز هسته ای می باشند. مراکز هسته ای از حساس ترین مکان ها هستند که باید از اشاعه مواد رادیواکتیو و پرتوها در حد غیرمجاز از این مراکز جلوگیری شود. راهبردها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از رخداد و وقوع حادثه های هسته ای و به حداقل رساندن ریسک و عواقب آنها در حوزه ایمنی هسته ای گنجانده می شوند. در طراحی ، ساخت وبهره برداری از مراکز هسته ای، پیاده سازی و اجرای پروتکل های ایمنی هسته ای در اولویت اول قرار دارد. شیوه نامه ها بر اساس استانداردهای تعیین شده اجرا می گردند. فرهنگ ایمنی وآموزش کارکنان مراکز هسته ای و همچنین ارزیابی ایمنی و قابلیت اطمینان و تعمیر و نگهداری اصولی اجزاء و سیستم های مربوطه می تواند خطاهای انسانی و ماشینی را به حداقل برساند.