شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
 حفاظت در برابر پرتوها ، ایمنی هسته ای و قابلیت اطمینان سیستم ها