شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
درباره شرکت  شرکت فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز با شماره ثبت 44479 و شناسه ملی 14005988721 از زمان تاسیس در سال 1395 در زمینه ترویج علوم مهندسی هسته ای مشغول می باشد. این شرکت بنا دارد که کاربرد های این علوم در کشور را گسترش دهد تا بیش از پیش مردم از این تکنولوژی پیشرفته استفاده بیشتر داشته باشند و زندگی سالم تری را تجربه کنند. شرکت فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز در نظر دارد در راستای ارتقای صنعت هسته ای کشور در زمینه ها و گرایش های مختلف هسته ای تحت قوانین وضع شده کشور، خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه دهد : 1- خدمات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه راکتورهای تحقیقاتی و قدرت هسته ای 2- خدمات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ایمنی هسته ای 3- خدمات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه کاربرد پرتوها 4- خدمات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه پرتوپزشکی 5- خدمات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه کشاورزی هسته ای