شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
 دوره های آموزشی
نام دوره  قیمت ( تومان ) خرید
خرید خرید
 کاربردهای انرژی هسته ای در صنعت
 کاربردهای انرژی هسته ای در پزشکی
خرید
 کاربردهای انرژی هسته ای در کشاورزی