کاربرد رادیوداروها و تجهیزات پرتوپزشکی جهت تصویربرداری از ارگان های درون بدن و آنالیز آنها به کار برده می شود. دستگاه های عکسبرداری هسته ای قادر است اطلاعاتی را بدست دهد که برای سایر روش های تصویربرداری امکانپذیر نمی باشد. رایوداروها به دو روش به بیمار تزریق می شود. روش اول از طریق خوراکی و استنشاق و روش دوم از طریق تعبیه منبع پرتوزا به صورت محلی در بدن بیمار. در روش اول مواد پرتوزا در تمام اجزای بدن نفوذ می کند و ارگان های سالم را نیز در گیر خواهد کرد. اما در روش دوم که براکی تراپی نام دارد، مواد پرتوزا در محل مورد نظر جایگذاری می شود و در این روش ارگان های سالم در گیر نخواهند شد. جهت اسکن ارگان های مختلف از رادیوداروهای مربوطه (نوع و اکتیویته مناسب) مورد استفاده قرار می گیرند. فن آوری های مربوط به اسکن دقیق تر ارگان معیوب و آسیب کمتر به ارگان های سالم بدن در حوزه رادیوداروها و تجهیزات پرتو پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند.