شرکت فنی ، مهندسی و مشاوره فن آوران هسته ای انرژی پرتو البرز توسعه دهنده علوم و فنون هسته ای
 راکتورهای قدرت و تحقیقاتی ، نیروگاه های هسته ای
نام محتوا  قیمت ( تومان ) خرید
 معرفی راکتورهای آبی تحت فشار Pressurized Water Reactors (PWRs)  37000 خرید
 معرفی راکتورهای آب سبک جوشان Boiling Water Reactors (BWRs)  28500 خرید
خرید  28000  معرفی راکتورهای آب سنگین Heavy Water Reactors
خرید  15000  معرفی راکتورهای گازی دما بالا High-Temperature Gas Cooled Reactors
خرید  8000  تکنولوژی های طراحی نسل چهار راکتورها Generation IV Technologies
خرید  9500  منابع سوخت هسته ای Nuclear Fuel Resources
خرید  7000  غنی سازی اورانیوم Uranium Enrichment
خرید  6500  فرآوری سوخت هسته ای Nuclear Fuel Fabrication
خرید  10500  ذخیره و نگهداری سوخت های مصرف شده Spent Fuel Storage
خرید  25500  بازفرآوری سوخت هسته ای Nuclear Fuel Reprocessing
 خرید  17500  مدیریت پسماندهای هسته ای Waste Disposal: Transuranic Waste, High-Level Waste and Spent Nuclear Fuel, and Low-Level Radioactive Waste
 خرید  14000  حمل و انتقال مواد پرتوزا Radioactive Materials Transportation
 زدودن آلودگی ها و انهدام Decontamination and Decommissioning: “The Act of D&D”—“The Art of Balance”  21500  خرید
 خرید  23500  چرخه سوخت راکتورهای آب سنگین HWR Fuel Cycles
 خرید  خرید
 8500  15500
 ارزیابی ریسک و آنالیز ایمنی راکتورهای هسته ای Risk Assessment and Safety Analysis for Commercial Nuclear Reactors  قانون و فرایندهای ایمنی هسته ای Nuclear Safety of Government Owned, Contractor Operated Nuclear (GOCO) Facilities
 خرید  16500  محاسبات نوترون راکتورها Neutronics
 حفاظت در برابر اشعه Radiation Protection  16000  خرید
 خرید  36000  آنالیز انتقال حرارت Heat Transfer and Thermal Hydraulic Analysis
 خرید  7000  ترمودینامیک و چرخه های توان Thermodynamics Power Cycles
 خرید  11500  اقتصاد نیروگاه های هسته ای Economics of Nuclear Power
 خرید  45000  سطح مقطع نوترونی Neutron Cross Section Measurement
 خرید  50000  داده های ارزیابی شده هسته ای Evaluated Nuclear Data
 خرید  45000  کند و حرارتی شدن نوترون Neutron Slowing Down and Thermalization
 خرید  35500  آماده سازی داده های هسته ای Nuclear Data Preparation
 اصول عمومی نوترون General Principles of Neutron Transport  50000  خرید
 خرید  50000  مواد هسته ای و تاثیرات پرتوزایی Nuclear Materials and Irradiation Effects
 خرید  53500  ریاضیات مهندسی هسته ای Mathematics for Nuclear Engineering
 خرید  80000  محاسبات پخش و ترابرد نوترون چندگروهی Multigroup Neutron Transport and Diffusion Computations
 خرید  85000  محاسبات هندسه شبکه ای Lattice Physics Computations
 خرید  35000  مدیریت سوخت و تهی شدن در قلب Core Isotopic Depletion and Fuel Management
 خرید  62500  حفاظت پرتویی و حفاظ گذاری Radiation Shielding and Radiological Protection
 خرید  35000  معماری کامپیوتر در محاسبات مهندسی هسته ای High Performance Computing in Nuclear Engineering
 خرید  50000  آنالیز رفتار میله های سوخت Analysis of Reactor Fuel Rod Behavior
 خرید  55000  بررسی اغتشاش در سیستم های هسته ای Noise Techniques in Nuclear Systems
 خرید  36500  آنالیز ایمنی قطعیتی و احتمالاتی Deterministic and Probabilistic Safety Analysis
 خرید  49500  جریان های چند فازی در راکتور Multiphase Flows: Compressible Multi-Hydrodynamics
 خرید  65500  آنالیز حساسیت و عدم قطعیت ، جمع آوری اطلاعات، حدس مدل کالیبراسیون Sensitivity and Uncertainty Analysis, Data Assimilation, and Predictive Best-Estimate Model Calibration
 خرید  10000  راکتورهای طراحی روسیه VVER-Type Reactors of Russian Design
 خرید  45000  تولید توان در راکتورهای آبی تحت فشار Power Generation
 خرید  75000  اجزاء سوخت در راکتورهای آب سبک تحت فشار Fuel Elements
 خرید  71500  هیدرودینامیک در راکتورهای آب سبک تحت فشار Hydrodynamics
 خرید  75000  انتقال حرارت در راکتورهای آب سبک تحت فشار Heat Transfer and Transport
 خرید  45000  ترموهیدرولیک در راکتورهای آب سبک تحت فشار Reactor Thermal and Hydraulic Performance
 خرید  56500  آنالیز ایمنی در راکتورهای آب سبک تحت فشار Safety Analysis