کاربرد رادیوداروها و تجهیزات پرتوپزشکی جهت تصویربرداری از ارگان های درون بدن و آنالیز آنها به کار برده می شود. […]